Splošni pogoji uporabe storitve SMS PARKIRANJE za uporabnike

  1. Opredelitve
    1. 1 Posamezni izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo pomen,kot je zanje določen v nadaljevanju te točke:

Splošni pogoji so ti Splošni pogoji uporabe storitve SMS PARKIRANJE, namenjeni uporabnikom storitve SMS PARKIRANJE, ki določajo pogoje, omejitve in način uporabe storitve SMS PARKIRANJE

Navodila so navodila, ki jih lahko ponudnik izda za uporabo storitve SMS PARKIRANJE ter določajo korake oz. način uporabe storitve SMS PARKIRANJE ter druge pogoje za uporabo storitve SMS PARKIRANJE (npr. tehnične pogoje, ki jih mora zagotavljati uporabnik). Vsakokratna navodila so objavljena na spletni strani www.kostra.si in so sestavni del teh splošnih pogojev.

Storitev SMS PARKIRANJE je storitev, ki omogoča plačevanje parkiranja preko sistema kratkih sporočil SMS bodisi kot enkratno plačilo parkiranja bodisi v obliki naložitve dobroimetja in koriščenja dobroimetja za plačevanje parkiranja;

Ponudnik je družba Kostra, komunalne storitve, d.o.o., Aškerčeva ulica 15, 3000 Celje,ki ponuja storitev SMS PARKIRANJE skladno s temi Splošnimi pogoji. Družba Kostra, komunalne storitve, d.o.o. je davčni zavezanec z identifikacijsko številko za DDV: SI85249203, matično št.: 5637988 in številko transakcijskega računa SI56 0510 0801 4203 411 (A Banka d.d.). Elektronski naslov ponudnika je info@kostra.si.

Naročnik je upravljavec parkirišč in naročnik storitve SMS PARKIRANJE, ki ima s ponudnikom sklenjeno pogodbo za izvajanje storitve SMS PARKIRANJE z namenom omogočanja storitve SMS PARKIRANJE uporabnikom na parkiriščih v njegovem upravljanju.

Uporabnik je uporabnik storitve SMS PARKIRANJE in v primerih, ko uporabnik plača parkiranje preko sistema kratkih SMS sporočil, hkrati tudi uporabnik omrežij mobilnih operaterjev Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach in T-2.

Mobilni Operaterji so družbe Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach in T-2.

2. Pogoji uporabe storitve SMS PARKIRANJE

2.1 Splošno

2.1.1 Ponudnik samostojno določa vsebino in pogoje izvajanja storitve SMS PARKIRANJE ter vse ostalo v zvezi s storitvijo SMS PARKIRANJE.

2.1.2 Ponudnik omogoča storitev SMS PARKIRANJE na parkiriščih, katerih seznam je vsakokrat objavljen na spletni strani www.kostra.si. Parkirišča so v upravljanju posameznih naročnikov (npr. občin, komunalnih podjetij,…) in ponudnik v zvezi s parkirišči ne prevzema nobene obveznosti in odgovornosti. Ponudnik je odgovoren izključno za delovanje storitve SMS PARKIRANJE, in sicer zgolj v obsegu in pod pogoji, kot je to določeno v teh splošnih pogojih.

2.1.3 Uporabnik je dolžan uporabljati storitev SMS PARKIRANJE v skladu s splošnimi pogoji, vsakokratnimi navodili ponudnika, veljavnimi predpisi ter na način in v vsebini, ki sta skladna z namenom, s katerim ponudnik zagotavlja storitev SMS PARKIRANJE. V primeru kršitve teh splošnih pogojev je uporabnik – kršitelj ponudniku, naročniku in tretjim osebam odgovoren za vso nastalo škodo, ponudnik pa ima uporabniku pravico onemogočiti nadaljnjo uporabo storitve SMS PARKIRANJE.

2.1.4 Ponudnik se v okviru storitve SMS PARKIRANJE po svojih najboljših močeh trudi zagotavljati točne in aktualne podatke, vendar ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih podatkov. Ponudnik prav tako ne odgovarja za morebitno nedosegljivost storitve SMS PARKIRANJE, za motnje pri dostopu in uporabi storitve SMS PARKIRANJE ter za katerokoli drugo napako na in v zvezi s storitvijo SMS PARKIRANJE, temveč si bo prizadeval, da bo tako motnjo ali napako čim prej odpravil.

2.1.5 Ponudnik sme bodisi začasno bodisi trajno prekiniti delovanje storitve SMS PARKIRANJE:

(i) če zaradi napake, okvare, naravne ali druge nesreče ter iz drugih podobnih vzrokov tehnično ne more zagotavljati oz. izvajati storitve SMS PARKIRANJE,

(ii) če je to potrebno zaradi vzdrževalnih del, ki so opisana v 6. točki splošnih pogojev,

(iii) iz drugih utemeljenih razlogov v skladu s svojo poslovno presojo.

2.1.6 Plačilne transakcije, ki jih uporabniki izvajajo skladno s temi splošnimi pogoji, so izvršene s telekomunikacijskimi, digitalnimi ali informacijsko-tehnološkimi napravami za plačilo vsebin (to je parkiranja, vključno z naložitvijo dobroimetja), ki se dobavljajo na telekomunikacijske, digitalne ali informacijsko-tehnološke naprave in se uporabljajo na teh napravah, pri čemer je ponudnik storitve SMS PARKIRANJE, ki predstavlja tak telekomunikacijski, digitalni oz. informacijsko tehnološki sistem, vsebinam dodal bistvene dodatne lastnosti v obliki dostopa, prenosa in iskalnih funkcij ter zaradi tega ne deluje zgolj kot posrednik med uporabnikom in naročnikom.

2.1.7 Račune za plačilo parkiranja uporabnikom izstavi mobilni operater v primerih, ko uporabniki parkirnino plačajo preko sistema kratkih sporočil SMS. Na vsakem računu je navedeno, da se uporabniku z računom zaračunava parkiranje z uporabo storitve »SMS PARKIRANJE. Ponudnik (sam ali preko mobilnega operaterja) zaračunava parkirnino uporabnikom v imenu in za račun naročnika.

2.1.8 Z uporabo sistema kratkih sporočil SMS za plačilo parkirnine uporabnik potrjuje, da je prebral, razumel in se strinja s temi splošnimi pogoji, vključno z vsemi dokumenti, na katere se splošni pogoji sklicujejo, kakor tudi, da splošne pogoje sprejema in ga ti zavezujejo. Če se s temi splošnimi pogoji uporabnik ne strinja, naj uporabnik ne uporablja sistema kratkih sporočil SMS za plačilo parkirnine.

2.1.9 Na pisno zahtevo uporabnika bo le temu omogočen dostop do podatkov v zvezi s pogodbenim razmerjem med uporabnikom in ponudnikom iz naslova uporabe storitve SMS PARKIRANJE.

2.1.10 Storitev SMS PARKIRANJE omogoča uporabniku tako enkratno plačilo parkiranja kot tudi naložitev dobroimetja in koriščenja dobroimetja za plačevanje parkiranja. Uporabniki so seznanjeni in se strinjajo, da ponudnik že vplačanega zneska dobroimetja ne vrača.

2.1.11 Uporabnik z potrditvijo splošnih pogojev storitve SMS PARKIRANJE se strinja, da ga lahko naročnik izključno obvešča samo o storitvah, ki so vezana na storitev SMS PARKIRANJE. Obvešča ga lahko preko SMS sporočil. Naročnik mora uporabniku omogočiti, da se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja teh sporočil, preko SMS sporočil ali preko e-maila.

3. Uporaba storitve SMS PARKIRANJE preko sistema kratkih sporočil SMS

3.1 Vsak poslani SMS se uporabniku zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika storitev mobilnega operaterja (Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach in T-2). Uporabo parkirišča plača uporabnik skladno s cenikom parkiranja, kot ga vsakokrat določi in objavi naročnik.

3.2 Uporabniki prejemajo sporočila SMS oz. pošiljajo sporočila SMS na kratko komercialno številko(npr. 4334).

3.3 Za potrebe izvajanja storitve SMS PARKIRANJE na predvideni kratki komercialni številki zakupi naročnik ključno besedo (npr. »PARKIRANJE«). Preko ključne besede naročnik s strani uporabnikov prejema sporočila in/ali uporabnikom pošilja sporočila.

4. Varstvo osebnih in drugih podatkov

4.1 Pri uporabi storitve SMS PARKIRANJE uporabnik preko svojega mobilnega telefona vpiše   zahtevane podatke (npr. registrska številka osebnega avtomobila). Šteje se, da uporabnik z uporabo storitve SMS PARKIRANJE podaja svoje izrecno soglasje, da so podatki, ki jih vpiše, dostopni naročniku in ponudniku ter da se obdelujejo na način in pod pogoji, določenimi s temi splošnimi pogoji in veljavnimi predpisi.

4.2 Upravljavec osebnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik, je naročnik. Ponudnik je pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov in se zavezuje, da bo osebne podatke brezpogojno varoval, da jih bo hranil in z njimi ravnal v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter jih obdeloval izključno za namen izvajanja storitve SMS PARKIRANJE. Ponudnik osebnih podatkov ne bo posredoval ali dal v uporabo tretjim osebam ali institucijam ter jih drugače obdeloval, razen v primerih, ki jih določa zakon ter vedno na podlagi pooblastila naročnika.

4.3 Naročnik prevzema vso odgovornost za varovanje osebnih podatkov in ravnanje z osebnimi podatki v skladu z veljavnimi predpisi. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti in obveznosti za primer, če posamezni naročnik ne izpolnjuje svojih obveznosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov, kot so opredeljene v tem členu in z vsakokrat veljavnimi predpisi, saj pri zagotavljanju storitve SMS PARKIRANJE nastopa zgolj kot posrednik med naročnikom in uporabnikom oz. vstopna točka za komunikacijo med naročnikom in uporabnikom.

5. Veljavnost in sprememba splošnih pogojev

5.1 Uporabnik se lahko kadar koli seznani s temi splošnimi pogoji na spletnistrani www.kostra.si . Ti splošni pogoji zavezujejo vse, ki uporabljajo storitev SMS PARKIRANJE. Šteje se, da uporabnik s tem, ko uporablja storitev SMS PARKIRANJE potrjuje, da je seznanjen s celotno vsebino teh splošnih pogojev in da jih v celoti sprejema ter z njimi soglaša. Če uporabnik z vsebino splošnih pogojev ne soglaša, naj storitve SMS PARKIRANJE ne uporablja.

5.2 Te splošne pogoje lahko ponudnik kadarkoli enostransko spremeni. Ponudnik bo vsako spremembo splošnih pogojev objavil na spletni strani www.kostra.si najmanj 15 dni pred uveljavitvijo sprememb.

5.3 Če uporabnik s spremembo splošnih pogojev ne soglaša, mora nemudoma prenehati z uporabo storitve SMS PARKIRANJE. Če uporabnik ne preneha z uporabo storitve SMS PARKIRANJE skladno s prejšnjim stavkom, se šteje, da z objavljenimi spremembami soglaša ter da te spremembe zanj veljajo in ga zavezujejo.

5.4 V primeru začasne ali trajne prekinitve delovanja storitve SMS PARKIRANJE bo ponudnik takoj, ko bo to mogoče, na primeren način obvestil naročnike in uporabnike.

6. Pravice intelektualne lastnine

6.1 Storitev SMS PARKIRANJE je varovana s pravicami intelektualne lastnine. Ponudnik je lastnik vseh pravic intelektualne lastnine na in v povezavi s storitvijo SMS PARKIRANJE.

6.2 Celotna vsebina storitve SMS PARKIRANJE je avtorsko pravno zaščitena z veljavnimi predpisi o avtorskih pravicah in mednarodnimi sporazumi o avtorskih pravicah in drugimi veljavnimi predpisi kot individualna stvaritev oziroma kot podatkovna zbirka.

7. Vzdrževalna dela

7.1 Ponudnik bo občasno, najpogosteje v nočnem času oz. po lastni presoji, opravljal postopke za nemoteno delovanje storitve SMS PARKIRANJE in bo v skladu s tem opravljal potrebna vzdrževalna dela. Ponudnik bo o vzdrževalnih delih predhodno obvestil uporabnike preko spletne strani www.kostra.si razen v primeru okoliščin, ko zaradi nujnosti izvedbe vzdrževalnih del, predhodno obvestilo ni mogoče.

7.2 Delovanje storitve SMS PARKIRANJE je odvisna od splošnega delovanja elektronskega komunikacijskega omrežja mobilnih operaterjev. Ponudnik bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje storitve SMS PARKIRANJE, pri čemer ne odgovarja za nedelovanje ali motnje v delovanju elektronskega komunikacijskega omrežja ter nedelovanje storitev drugih ponudnikov, od katerih je odvisno delovanje storitve SMS PARKIRANJE.

8. Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost uporabnika

8.1 Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi storitve SMS PARKIRANJE ali v zvezi z njo nastala uporabniku, če je škoda posledica:

(i) ravnanja uporabnika ali osebe, za katero uporabnik odgovarja;

(ii) ravnanja tretjih oseb;

(iii) višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad elektronskega komunikacijskega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

8.2 Ponudnik je omejeno odškodninsko odgovoren in skladno z omejitvijo (i) jamči zgolj in samo za škodo oziroma škodne zahtevke, ki temeljijo na napaki, ki je bila s strani ponudnika povzročena namerno ali iz hude malomarnosti (ii) v nobenem primeru in/ali ne glede na razlog nastanka škodnega dogodka v povezavi z izvajanjem storitve SMS PARKIRANJE ne odgovarja za posredno škodo ali izgubljeni dobiček (iii) je morebitna odgovornost ponudnika za posamezni škodni dogodek omejena na 50,00 EUR.

8.3 Uporabnik, ki pri uporabi storitve SMS PARKIRANJE povzroči škodo ponudniku, naročniku ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev obveznosti varovanja poslovnih skrivnosti ali osebnih podatkov.

9. Reševanje sporov

9.1 Ponudnik in uporabnik bosta vse morebitne spore poskušala rešiti sporazumno. Za morebitne spore, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je pristojno stvarno sodišče v Celju.

10. Končne določbe

10.1 Za vsa vprašanja, ki s temi splošnimi pogoji niso urejena se uporabljajo določbe veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji.

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem 01. 06. 2020.